ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ไข่ไก่อินทรีย์ จากไก่เลี้ยงปล่อย

ไก่มีอิสระ และได้กินเศษผักจากสวนผักของเรา