ทุเรียนเทศที่ QF ฟาร์ม หางดง

ช่วงเดือนมกราคม จะสามารถพบเห็นผลทุเรียนเทศได้ที่ QF Farm หางดง